- Obchodní podmínky

Vyhledávání

Přihlášení

IČ:
Heslo:

Registrace
Zapomenuté heslo

Katalog

Značky

Baby-AJ
Dirkje
DJ Dutchjeans
Just too cute
Koko Noko
No Way Monday

Informace

Baby-AJ
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Doprava a platba
Tabulka velikostí
Kontakt

Kontakt

Baby-aj

Hněvotínská 58A
Olomouc
77200
IČ: 16603150
DIČ: CZ7257275344
email: info@baby-aj.cz


- Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.baby-aj.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.baby-aj.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné v důsledku digitalizace a individuálního nastavení zobrazovacího zařízení).

Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

Kolekce jsou na stránkách uveřejňovány s dostatečným předstihem, aby si každý zákazník měl možnost udělat předběžnou objednávku a tím si zajistil výběr z celé nabízené kolekce, neboť v průběhu sezóny jsou již některé položky vyprodány.

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko „Odeslat objednávku“ nebo provede objednávku s našim obchodním zástupcem), je považována za závaznou. Odesláním/předáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je vždy závazná a v případě zrušení bude účtováno storno ve výši 20% z celkové ceny objednávky.

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránkách obchodu www.baby-aj.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na stránkách jako „cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Prodávající po přijetí objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí příjem objednávky.

Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod www.baby-aj.cz obsahuje veškeré informace, nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je fakturační adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud se dodací adresa od adresy fakturační neliší. Pokud se dodací adresa liší od adresy fakturační, kupující je povinen tuto adresu vyplnit.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.baby-aj.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům. S osobními údaji kupujícího bude nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů.

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo ta není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

C. Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.baby-aj.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Baby-AJ, Hněvotínská 58A, 77900 Olomouc nebo na e-mailové adrese: info@baby-aj.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

D. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že objednané zboží má v den nákupu stav "Na dotaz". V takové situaci prodávající zjišťuje skladovou dostupnost zboží u dodavatelů, v případě, že dodavatel není schopen zboží dodat, má prodávající právo objednávku jednostranně zrušit. V takové situaci je prodávající povinen, neprodleně po zjištění těchto skutečností, informovat kupujícího, a to telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování internetového obchodu).

E. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující je povinen produkt užívat a udržovat (praní, žehlení, čistění, skladování….) vždy a jen v souladu s pokyny uvedenými výrobcem v přiloženém návodu, na obalu či etiketě výrobku.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu prodávajícího: Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.baby-aj.cz /obchodni-podminky.html), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

N